Podmínky používání

All Day Digital s.r.o.
IČ: 02276801
Se sídlem Pod Strání 751, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, 80807

(dále také „My“),

poskytujeme k bezplatnému užívání mobilní a webovou aplikaci RUSCONA Shine, která slouží k sdílení obrázků a textů, uvádění detailních postupů a návodů, sledování veřejně dostupných profilů ostatních uživatelů, kteří k takovému sledování udělili souhlas registrací a přihlášením do aplikace.

Podmínky užívání aplikace:

Mobilní aplikace RUSCONA Shine je software, který pracuje na mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo iOS s přístupem na internet. Stažení aplikace je bezplatné. Náklady související s připojením k internetu, který je vyžadován pro správné fungování aplikace, prostřednictvím osobního poskytovatele internetových služeb hradí uživatel.

Uživatel nesmí při používání aplikace porušit právní předpisy, dobré mravy, užívat aplikaci k protiprávním účelům, porušit autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví. Uživatel odpovídá za bezpečné uložení svých přístupových údajů.

Společnost All Day Digital s. r.o. je oprávněna přístup do aplikace kdykoliv bez udání důvodů zablokovat, především v případě porušení podmínek užívaní mobilní aplikace. Aplikace může obsahovat hyperlinky, tj. odkazy na webové stránky třetích osob, přičemž společnosti All Day Digital s. r.o. nepřijímá odpovědnost za obsah ani funkčnost těchto stránek.

Společnost All Day Digital s.r.o. si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci funkcí aplikace. Pro správný provoz aplikace je nutné, aby uživatel takovou aktualizaci stáhl a nainstaloval.

Společnost All Day Digital s.r.o. neodpovídá za trvalou dostupnost a fungování aplikace. Vyhrazujeme si právo kdykoliv na přechodnou dobu nebo natrvalo aplikaci zcela vypnout. Z tohoto postupu uživateli aplikace neplynou žádné nároky.

Společnost All Day Digital s.r.o. neodpovídá za újmu vzniklou uživateli v důsledku užívání aplikace RUSCONA Shine, především pak v důsledku užívání neaktualizované verze aplikace či neaktuálních informací v aplikaci, nebo z důvodu nevhodného technického nastavení aplikace.

Společnost All Day Digital s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky užívání aplikace. Uživatel bude o změnách podmínek informován s předstihem.

Vaše závazky vůči nám a komunitě

Musíte používat stejné jméno jako v běžném životě.

Musíte poskytnout o vaší osobě přesné informace.

Smíte vytvořit pouze jeden účet (vlastní).


Nesmíte používat aplikaci RUSCONA Shine pokud jsme v minulosti zablokovali váš účet kvůli porušování našich smluvních podmínek nebo zásad.

Aplikaci RUSCONA Shine nesmíte používat k provádění nebo sdílení čehokoli:


co porušuje smluvní podmínky a jiné podmínky a zásady, které se vztahují na vaše používání služeb All Day Digital s.r.o.; co je nezákonné, zavádějící, diskriminující nebo podvodné;
co porušuje nebo narušuje práva jiných osob, včetně jejich práv k duševnímu vlastnictví.
Nesmíte nahrávat viry nebo škodlivý kód ani provádět cokoli, co by mohlo zablokovat, přetížit nebo narušit správné fungování nebo vzhled našich produktů.
Nesmíte přistupovat k datům z našich produktů ani je shromažďovat automatizovanými prostředky (bez našeho předchozího souhlasu) nebo se pokoušet o přístup k datům, ke kterým nemáte oprávnění.
Obsah, který představuje porušení těchto ustanovení, můžeme bez udání důvodů odebrat nebo zablokovat.

Oprávnění, která nám udělujete:
Abychom vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme od vás následující oprávnění:Oprávnění k používání vámi vytvořeného a sdíleného obsahu: Některý vám sdílený nebo nahraný obsah, jako jsou fotky nebo videa, může být chráněný zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví (jako jsou autorská práva nebo ochranné známky) u takového obsahu, který vytvoříte a sdílíte v aplikaci RUSCONA a v dalších vámi používaných produktech společnosti All Day Digital s.r.o., jste vy. Nic v těchto smluvních podmínkách vám práva k vašemu vlastnímu obsahu neodnímá. Obsah můžete sdílet s kýmkoli a kdekoli.

Abychom vám však mohli poskytovat naše služby, potřebujeme od vás jistá oprávnění (tedy licenci) k používání takového obsahu. Potřebujeme je výhradně pro účely poskytování a vylepšování našich produktů a služeb.

Když v našich produktech nebo v souvislosti s nimi sdílíte, zveřejňujete nebo nahráváte obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, udělujete nám nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k hostování, používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu (podle vašeho nastavení soukromí a aplikace). To například znamená, že když budete sdílet fotku, dáváte nám oprávnění ukládat, kopírovat a sdílet ji s jinými osobami (opět podle vašeho nastavení), jako jsou poskytovatelé služeb podporující naši službu nebo jiné vámi používané RUSCONA produkty. Tato licence pozbývá platnosti okamžikem odstranění vašeho obsahu z našich systémů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.10. 2020